O Projekcie

„NASZA CHATA – lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej
w Rymanowie Zdroju” prowadzony jest
w ramach projektu realizowanego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1

Okres realizacji projektu: 01.05.2014r. -30.09.2014r.

Celem głównym Projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej u co najmniej 12 ON (8 K) z 16 ON (10 K) poprzez zatrudnienie w ZAZ w Rymanowie do 30.IX.2015r. i podjęcie zatrudnienia przez minimum 6 ON przez co najmniej 3 m-ce po zakończeniu projektu.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy w lokalach gastronomicznych i obsługi klienta przez co najmniej 12 z 16 ON do 31.07.2014r.
 2. Nabycie lub zwiększenie doświadczenia zawodowego przez min.12 ON z 16 ON do 30.09.2015r.
 3. Wzrost wiary w siebie i własne możliwości oraz wzrost kompetencji społecznych (o 30%) u co najmniej 12 ON z 16 ON do 30.09.2015r.

W ramach projektu przewidziano:

 1. Rozszerzenie działalności ZAZ poprzez zatrudnienie 16 ON w nowopowstałym lokalu gastronomicznym – Nasza Chata”
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 16 ON w systemie dwuzmianowym w wymiarze dla ON – 0,8 etatu + śr.1h dziennie zajęć rehabilitacyjnych.
 3. Przeszkolenie w wymiarze 10 godzin o tematyce:

a) „Mała gastronomia”: obsługiwanie sprzętu, obróbka surowców i półprodukt, przygotowywanie potraw, porządkowanie stanowiska pracy, magazynowanie;
b) „Obsługa klienta”: przygotowanie lokalu do przyjęcia gości, nakrywanie do stołu, noszenie naczyń, sprzątanie;
c) „Jak radzić sobie z trudnym klientem” – ćwiczenia praktyczne zachowań w trudnych sytuacjach (jak rozmawiać z kłopotliwym klientami, jak odpowiadać na zaczepki, jak być asertywnym itp.).

 1. Przeszkolenie BHP.
 2. Rehabilitacja zdrowotna i zawodowo społeczna prowadzona przez:
  – fizykoterapeutą zgodnie z zaleceniami lekarza,
  – psychologa i doradcę zawodowego zgodnie z Indywidualnymi Planami Rehabilitacji.
 1. Dowóz ON do miejsca wykonywania pracy lub zwrot kosztów zakupu biletów –w zależności
  od miejsca zamieszkania i możliwości komunikacyjnych z Rymanowem Zdrojem.

Zatrudnienie po zakończeniu projektu co najmniej 20% uczestników projektu w okresie co najmniej 3 miesięcy.

 

logo-POKL-ue